EP:Tummers hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EP:Tummers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als EP:Tummers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door EP:Tummers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan EP:Tummers de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Je persoonsgegevens worden door EP:Tummers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en de relevante periode na uitvoering van de overeenkomt. De overeenkomst wordt daarna in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

 

 

Telefonisch contact met onze klantenservice

Om onze service te blijven verbeteren, analyseren we alle contactmomenten. Dit doen we door bijvoorbeeld inkomende telefoongesprekken op te nemen voor trainingsdoeleinden. Uiteraard wordt dit voorafgaan aan het gesprek gemeld. De opnames worden niet langer dan 30 dagen bewaard.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door EP:Tummers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan EP:Tummers de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door EP:Tummers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door EP:Tummers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of delen NAWTE gegevens;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan EP:Tummers de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Aanhef;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Je persoonsgegevens worden door EP:Tummers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door EP:Tummers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Commerciële doelstelling. (foto en naam in Marketing)
 • Sociaal Beleid

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Aanvullende overeenkomst, portretrecht toestemming
 • Sociale aspecten in familiaire verband

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan EP:Tummers de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voorletter(s)
 • Roepnaam
 • Achternaam (evt. meisjesnaam)
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens: IBAN 
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Soort ID-bewijs
 • ID-nummer
 • BSN (Burger Service Nummer; sofinummer)
 • Burgerlijke staat
 • Datum ceremonie of samenwonen
 • Kopie ID
 • Portret foto
 • Voorletters partner
 • Roepnaam partner
 • Achternaam partner
 • Geboortedatum partner
 • Naam kind(eren)
 • Geboortedatum kind(eren)
 • Geslacht kind(eren)

 

Je persoonsgegevens worden door EP:Tummers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de (salaris) administratie;
 • Het verzorgen van de (ziekteverzuim) administratie;
 • Het verzorgen van (digitale) marketing;
 • Het verzorgen van verzendingen voor de uitvoer van overeenkomst;
 • Het verzorgen van planning voor de uitvoer van overeenkomst;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

EP:Tummers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens EP:Tummers van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jouw ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

EP:Tummers
Postbus 1100
6040KC Roermond
info@eptummers.nl

Bel 085-105 4444
wachtijd ca. 1 minuut
Via chat
antwoord binnen ca. 2 minuten
Via WhatsApp 085-105 4444
antwoord binnen 30 minuten
Via Facebook
antwoord binnen 60 minuten
Via E-mail
antwoord binnen 1 dag