Algemene voorwaarden winkels

Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn in werking getreden per 1 september 2017. Deze voorwaarden gelden bij aankopen in onze fysieke winkels.

Eigendomsvoorbehoud Artikel 1 definities en algemene bepalingen
1. Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verkoper handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en lid is van Techniek Nederland, of aangesloten is bij een commerciële samenwerkingsorganisatie van bedrijven die lid is van Techniek Nederland.
2. Consument: de natuurlijke persoon die als koper handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
3. Geschillencommissie Elektro: Geschillencommissie Elektro, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
4. Op de overeenkomst tussen het bedrijf en een koper, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. De AVED 2017 zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
6. De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een bedrijf en een consument.

Artikel 2 Conformiteit en garantie
Een door het bedrijf, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die de consument op grond van de overeenkomst tegenover het bedrijf kan doen gelden.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
Het bedrijf blijft eigenaar van het verkochte product zo lang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 4 betaling
1. De koper betaalt de prijs direct en contant bij de aflevering van het product, tenzij anders is overeengekomen. Onder contante betaling valt ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het bedrijf aangegeven bankrekening.
2. Door de koper gedane betalingen worden eerst gebruikt voor de betaling van verschuldigde kosten en rente en vervolgens voor betaling van opeisbare vorderingen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5 Termijnen
Bij niet tijdige aflevering is het bedrijf pas in gebreke nadat de koper het bedrijf schriftelijk in gebreke heeft gesteld, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Artikel 6 Koop op proef
Bij koop op proef is het product voor risico van de koper vanaf het moment van de aflevering.

Artikel 7 aflevering van producten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, van het bedrijf aan de koper dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de koper gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, dan heeft het bedrijf het recht de overeenkomst te ontbinden en het product te verkopen en te leveren aan een derde. De door het bedrijf geleden schade kan verrekend worden met de door de consument gedane aanbetaling.

De artikelen 8, 9, 10 en 11 gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een bedrijf en een consument

Artikel 8 Prijsverhoging
Indien voor de aflevering van het product één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan heeft het bedrijf het recht de desbetreffende extra kosten aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 9 Incasso Prijsverhoging
Indien de koper in verzuim verkeert en het bedrijf tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de koper, tenzij het bedrijf verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente conform artikel 6:119a BW.

Artikel 10 Overmacht
Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van het bedrijf aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, staking of werkonderbreking, import- of handelsverboden.

Artikel 11 Schadevergoeding
1. De door de koper geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten door het bedrijf wordt vergoed tot maximaal de prijs van het product. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
2. Artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
3. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien koper daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep heeft gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van de schade.
4. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan na 12 maanden na aflevering van het product aan koper aan het licht treedt.
5. Schade als gevolg van (al dan niet in verband met het verkochte verrichte reparatie/installatie)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt.
6. Het bedrijf hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Artikel 12 Geschillencommissie Elektro
1. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro.
2. De Geschillencommissie Elektro neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij het bedrijf indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Elektro gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie Elektro is bevoegd van een geschil tussen de consument en het bedrijf kennis te nemen.

Artikel 13 Geschillenbeslechting door de rechter
Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Artikel 14 Nakomingsgarantie
1. Techniek Nederland staat ten opzichte van de consument garant voor de nakoming door het bedrijf van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Elektro. De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de consument het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan door de Geschillencommissie Elektro ter vernietiging aan de rechter voorlegt. De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Voor de nakomingsgarantie van Techniek Nederland geldt een limiet van hoogstens € 2.750 per bindend advies. 3. Techniek Nederland geeft uitvoering aan de nakomingsgarantie onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag overdraagt aan Techniek Nederland.
4. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf geldt de nakomingsgarantie van Techniek Nederland niet, tenzij de Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan voor de datum van verlening van surseance van betaling, van kracht worden van de schuldsanering, verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging van de bedrijfsactiviteiten.
5. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf bedraagt het totaal door Techniek Nederland op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per bedrijf.

De afhandeling door Techniek Nederland van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie