Tummers Service Certificaat

Tijdens de garantieperiode heeft u recht op gratis reparatie in geval van een defect. Ondanks dat de door ons geleverde apparatuur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, kan een gebrek naar voren komen als de garantieperiode al verstreken is. Deze pechgevallen zijn helaas nooit volledig te voorkomen. Speciaal daarvoor dient het Service Certificaat. Het Service Certificaat vrijwaart uw product van reparatiekosten voor de periode van 5 jaar (inclusief de fabrieksgarantieperiode). Dit betekent dus 5 jaar zorgeloos genieten van uw aankoop.

Wat biedt het Service Certificaat
- Geen loonkosten bij reparatie - Defecte onderdelen worden gratis vervangen* (* zie onderstaande voorwaarden) - Reparatie door vakbekwame reparateurs - In geval van reparatie aan huis of ophalen van uw apparatuur geen voorrijkosten

Voorwaarden van het Service Certificaat:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In het kader van dit Service Certificaat wordt verstaan onder: Certificaatnemer : degene die de premie heeft voldaan e/o op wiens naam het Service Certificaat is gesteld; Object : de/het in het Service Certificaat als zodanig omschreven productsoort, merk, type en serienummer oftewel het apparaat. Tummers : Tummers BV, Postbus 1100, 6040 KC Roermond.

Artikel 2 Omvang van het Service Certificaat
Het Service Certificaat vergoedt, tot ten hoogste het maximumbedrag volgens artikel 6: de schade die aan het object ontstaat als gevolg van een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout gemaakt door de fabrikant van het object, in welk geval de dekking overeenkomstig de op het moment van aankoop geldende garantievoorwaarden van de fabrikant geschiedt;

Artikel 3 Uitsluitingen
Van het Service Certificaat is uitgesloten schade aan het object: a. veroorzaakt door slijtage, corrosie, oxidatie, batterijlekkage of enig ander geleidelijk inwerkende oorzaak. b. bestaande uit de kosten van schoonmaken, normaal onderhoud en afstellen; c. veroorzaakt door bewerking, reparatie en reiniging; d. veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproeving of ander gebruik dan waarvoor het object bestemd is; e. als gevolg van handelen of nalaten in strijd met de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften; f. waarvoor een beroep kan worden gedaan op door de fabrikant of importeur verleende garantie alsmede de schade en/of kosten als gevolg van het terugroepen van het object door fabrikant (zgn. recall); g. indien dit - mede - beroeps- of bedrijfsmatig wordt gebruikt, Niet verzekerd is/zijn boete(s) van welke aard ook, bedrijfsschade, bedrijfsverlies of (bedrijfs-)aansprakelijkheid; h. tijdens het in huur of in pand geven of in bruikleen afstaan van het object buiten eigen bedrijf of inwonende gezinsleden; i. die voor certificaatnemer en degenen die krachtens het voorgaande lid daarmee gelijk kunnen worden gesteld het beoogde of zekere gevolg is van hun handelen of nalaten; j. als gevolg van verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op last van enige overheid; k. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe ontstaan, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen of andere natuurrampen; l. aan lampen, buizen, batterijen, insteekkaarten, accu’s, antennes, afstandsbedieningen, programmatuur, tassen, draagriemen en andere aan- en toebehoren die door de aard van het gebruik normaal aan een snelle slijtage onderhevig zijn; m. aan externe informatiedragers, zoals banden, films, platen, schijven, kaarten en programmatuur en dergelijke. De kosten voor het reconstrueren van gegevens op informatiedragers zijn eveneens uitgesloten; n. door reparaties en/of veranderingen uitgevoerd niet door of via Tummers erkend reparatiebedrijf; o. bestaande uit krassen, schrammen of deuken die de normale gebruiksmogelijkheden beïnvloeden;

Artikel 4 Geldigheidsgebied
Het Service Certificaat is van kracht in een straal van maximaal 50km gezien vanuit Schaarbroekerweg 28, 6042 EJ te Roermond. Indien Certificaat nemer buiten deze regio woont dan kan hij het object bij een door Tummers aangewezen servicepunt aanleveren.

Artikel 5 Verplichtingen van Certificaatnemer
Certificaatnemer is op straffe van verlies van alle uit dit Service Certificaat voortvloeiende rechten verplicht om: a. desgewenst het originele garantiebewijs, alsmede de originele aankoopnota van het object aan Tummers te over leggen; b. beschadigde of te vervangen onderdelen van het object beschikbaar te houden voor Tummers tot na een eventuele verlangde inspectie; c. het object na ontstane en gedekte schade ter reparatie aan te bieden bij een daartoe door Tummers aangewezen bedrijf; d. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking/informatie aan Tummers te verlenen/verstrekken voor de behandeling van de schade;

Artikel 6 Schaderegeling en schadevergoeding
Schadevergoeding vindt uitsluitend in natura plaats via Tummers of een door haar aan te wijzen andere partij, tenzij door Tummers anders wordt beslist, met uitzondering van de eventuele kosten waarvan schadeloosstelling uitsluitend in geld kan geschieden. Voor zover dit uit het originele Service Certificaat alsmede uit de in het bezit van Tummers zijnde kopie blijkt, zijn tevens voorrijkosten e/o transportkosten gedekt en zal reparatie in geval van schade aan bruin- /witgoed plaatsvinden op het adres van certificaatnemer of door het ophalen en na reparatie terugbezorgen van het object, een en ander naar keuze van Tummers, tenzij naar objectieve maatstaven sprake is van een handzaam object dat redelijkerwijs ter reparatie kan worden aangeboden. In geval van beschadiging is de schadevergoeding gelijk aan de reparatiekosten, tenzij deze meer bedragen dan de waarde van het object. In dit laatste geval en indien het object teniet of verloren gaat, vindt schadevergoeding plaats door levering van een nieuwe object van hetzelfde merk en type en - indien dit niet meer leverbaar is - een naar aard, soort en eigenschappen gelijkwaardig object.

Als waarde van het object gelden, gerekend vanaf de ingangsdatum van het originele aankoopbewijs van object, de hieronder vermelde percentages van het aankoopbedrag; Bruin-/Witgoed, gedurende de 1e 24 maanden aankoopbedrag, in het derde jaar 75% in het vierde jaar 60% in het vijfde jaar 50%. Voor rekening van certificaat nemer komt het van toepassing zijnde afschrijvingspercentage. Certificaatnemer heeft het recht door middel van bijbetaling te kiezen voor een duurder object.

Artikel 7 Begin, duur en einde van het Service Certificaat
Het Service Certificaat vangt aan na de eigendomsoverdracht van het object per de datum als vermeld in het originele aankoopbewijs van object voor de daarin aangegeven duur zijnde een maximum van 60 maanden. Het Service Certificaat eindigt per de einddatum te 12.00 ’s middags en voorts tussentijds: a. indien het object totaal verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat herstel economisch niet meer verantwoord is met in acht name van de waardebepaling volgens artikel 6; b. bij eigendomsoverdracht van het object, tenzij over voortzetting van het Service Certificaat vooraf overeenstemming is bereikt tussen de nieuwe eigenaar en Tummers; c. indien de certificaatnemer zijn vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland of het grensgebied van Nederland met België of Duitsland verliest.

Artikel 8 Verval van rechten
Elk uit dit Service Certificaat voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk meegedeelde definitieve beslissing tegen Tummers geen rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 9 Geschillen Geschillen en/of klachten welke voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan:

- de directie van Tummers;
- Geschillencommisie Elektro;
- de bevoegde rechter in Nederland naar keuze van de certificaat nemer Partijen kunnen voorts overeenkomen een geschil te beslechten door arbitrage of op andere wijze.

De te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.